Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 

La columna d'opinión publicada pel regidor de Democracia 3.0 en el diari de Sant Andreu ha estat contestada pel Tinent d’Alcalde de "Hurbanisme". En la resposta el Tinent d’Alcalde i portaveu municipal ataca, utilitzant verbs i qualificatius impropis de la posició que ocupa, intentant contrarestar les informacions que publica D3.0, informacions que se sustenten en documents públics ocultats per l'equip de govern del PSC.

Diu el portaveu socialista:

"No es cierto y miente..." (en referència al nostre regidor quan diu que una sentència condemna a l'Ajuntament a pagar 2,2 milions d'euros). Democracia 3.0 publica la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que ha estat ocultada pel PSC. Les informacions que emet Democracia 3.0 es basen literalment en aquesta sentència.

Ens agradaria preguntar-li al Sr. Nieto si existeix, tal com es mostra en l'exercici no pressupostari 2012, una partida (la 320123 - Indemnitzacions sector 21) gestionada per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a travès de la que s'han retornat quotes de reparcel•lació a diversos propietaris d'aquest sector urbanístic en concepte d'indemnització. La resposta és que existeix aquesta partida, que s'han pagat indemnitzacions i com D3.0 no ho considera ajustat a dret ho hem comunicat a la Sindicatura de Comptes, en què menteix el nostre regidor?

"Tergiversa..." i "miente..."  (en referència al nostre regidor i sobre la resolució de la Direcció general d'Urbanisme (DGU)). Democracia 3.0 li demana al portaveu municipal socialista que publiqui la resolució, sortirem de dubtes. Com no ho farà, des d'aquí li demanem que ens permeti fer-ho a nosaltres. Com tampoc ens el permetrà hem de ratificar-nos en què la DGU ha suspès l'aprovació definitiva de la modificació urbanística; a més la DGU acorda que s'han de sol•licitar informes a diferents organismes; recomana realitzar un estudi de mobilitat i a més realitza una bateria de recomanacions i prescripcions necessàries per a l'aprovació definitiva de la modificació urbanística. Cal dir que, entre l'aprovació provisional aprovada pel ple i la suspensió de l'aprovació definitiva per part de la DGU, l'equip de Govern del PSC va realitzar, al marge del ple de l'Ajuntament, una modificació de la proposta aportada i aprovada pel Ple. Serà capaç el portaveu socialista de desmentir aquesta informació?

"Manipula y falsea datos..." (En referència a D3.0 pel suposat desviament d'una partida per a la compra d'ordinadors portàtils que van acabar en mans dels regidors). Democracia 3.0 no ha fet referència a aquest tema en la columna d'opinió, però ja que ho porta novament el portaveu socialista ens referirem a això. Diu la Fiscalia sobre aquest tema el següent: "Paralelamente a la tramitación del expediente de contratación, la coordinadora del "Programa d'inclusió i participació a través de l'accés a les noves tecnologies en barris", se pone en contacto con el departamento de Obras y servicios para que habilite un aula de informática en el local municipal sito en el Parc Vall de Palau núm. 12. No obstante, a la vista del coste que supone la adecuación del local se decide, por una parte, que en el ejercicio 2011 no procede realizar ese gasto de inversión no previsto en el presupuesto municipal y, por otra, destinar los ordenadores portátiles a los concejales municipales...". Cal dir que els ordinadors portàtils, destinats inicialment a persones majors i col•lectius vulnerables, van ser lliurats als regidors quinze dies abans que s'iniciés l'expedient de compra dels mateixos. La decisió de lliurar els ordinadors als regidors i el propi lliurament dels mateixos es va realitzar abans que s'ordenés la seva compra, justificant-la al programa d'inclusió i participació d'accés a les noves tecnologies als barris i per a col•lectius socials vulnerables. Senyor portaveu socialista pot desmentir aquestes conclusions?

Després d'aquestes afirmacions el portaveu socialista, encara que assumeix una resolució de Fiscalia que arxiva una denúncia presentada contra el nostre regidor, realitza una sèrie de consideracions ètiques i recomanacions sobre la destinació d'unes quantitats econòmiques percebudes pel grup municipal al que pertanyia el nostre regidor durant els anys 2007-2009. Davant això simplement agrair al portaveu socialista les consideracions i les recomanacions. Ens agradaria indicar-li així mateix que acati la resolució de la Fiscalia i que assumeixi que l'actuació del nostre regidor s'ajusta a la legalitat vigent tal com diu la Fiscalia i el Tribunal de Cuentas, que és qui audita els comptes de Democracia 3.0.

Per finalitzar, i a la vista de la documentació que hem aportat, D3.0 es ratifica en la columna d'opinió publicada en el diari de Sant Andreu el passat mes de febrer. Li demanem al portaveu socialista que desmenteixi les informacions documentades que Democracia 3.0 publica i li exigim que exhibeixi els documents als quals es fan referència per si escau desmentir-les. Això formaria part de la suposada transparència que, sense exercir-la, promou el Partit Socialista de Sant Andreu de la Barca.

 

Powered by SEM